KATEDRA LOGIKI,
INFORMATYKI I FILOZOFII NAUKI
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, p. 44
15-420 Białystok

tel. +48 85 745 75 07, +48 85 745 71 04
fax: +48 85 745 71 04
                       
e-mail: logika@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
English

AKTUALNOŚCI         DYŻURY PRACOWNIKÓW         ZDJĘCIE         HISTORIA

Myśl o doniosłości zagadnień na przecięciu logiki, informatyki i filozofii nauki, która kierowała wyborem nazwy Katedry, pojawiła się na konferencji w Bremie (marzec 1999, coś w rodzaju europejskiego szczytu historyków logiki) w odczycie przedstawiciela Katedry "The Two Origins of Modern Logic: 1879, 1936". Jego teza: rok 1936 jest drugim początkiem logiki współczesnej, ponieważ przyniósł on podwaliny logiczne pod informatykę, a zarazem pod nową filozofię nauki (wyniki w sprawie Entscheidungsproblem). Dyskusja w Bremie nad tą tezą dostarczyła nowej zachęty do takiego sposobu myślenia o logice.

   PRACOWNICY

   OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KATEDRĄ


AKTUALNOŚCI


Księga pamiątkowa prof. Andrzeja Grzegorczyka

UJ nadał doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Grzegorczykowi. Jednym z recenzentów był prof. Witold Marciszewski a jego recenzja była przyjęta przez senat UwB. Na uroczyste posiedzenie senatu UJ był zaproszony prof. Kazimierz Trzęsicki jako jeden z inicjatorów nadania doktoratu Honoris Causa prof. Grzegorczykowi oraz jako współredaktor Studies in Logic Grammar and Rhetoric (SLGR) jako księgi pamiatkowej prof. Andrzeja Grzegorczyka. Prof. Andrzej Grzegorczyk w Collegium Maius UJ podpisywał numery SLGR.

     Studies in Logic, Grammar and Rhetoric - wiodące pismo w zakresie teorii argumentacji

Stanford Encyclopedia of Philosophy wymienia SLGR jako wiodące pismo w zakresie teorii argumentacji powołując się na numer i publikację dr. M. Koszowego.Projekty badawcze realizowane przez Katedrę:

2006-2009: Temporalna reprezentacja wiedzy i jej implementacja w informatycznych systemach postępowania medycznego (3 T11F 01130), grant MNiSW.

2003-2006: Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych (2 H01A 030 25), grant Zespołu Nauk Humanistycznych KBN.

1997-1999: Badania nad naturalną i sztuczną inteligencją za pomocą automatyzacji rozumowań (8 T11C 018 12), grant Zespołu Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji KBN.

1992-1994: Elektroniczny system informacyjny w zakresie filozofii w Polsce (1 1096 91 02) , grant Zespołu Nauk Humanistycznych KBN. Wyniki: strony internetowe dla logiki i filozofii nauki, książka Tajniki Internetu.

1986-1990: Systemy logiczne i algorytmy do komputerowego testowania poprawności dowodów (MEN RPBP.III-24), ogólnopolski program MEN. Wyniki: wdrożenia dydaktyczne komputerowej weryfikacji dowodów; bazy twierdzeń matematyki sprawdzanych komputerowo w systemie Mizar.Publikacje książkowe 1972-2010:

  Kazimierz Trzęsicki 
  Logika temporalna
  Wybrane zagadnienia

  Wydawnictwo Uniwersytetu w
  Białymstoku

  Białystok 2008
  ISBN: 978-83-7431-172-4


Logika

  Kazimierz Trzęsicki
  Logika
  z elementami semiotyki i
  retoryki

  Wydawnictwo Wyższej Szkoły
  Finansów i Zarządzania w
  Białymstoku

  Białystok 2009
  ISBN: 978-83-60772-19-5


Kazimierz Trzęsicki (red.)
Ratione et Studio
Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Białystok 2005
ISBN: 8374310499

"Pełne zrozumienie myśli drugiego człowieka możliwe jest po uwzględnieniu jego doświadczeń życiowych. Dotyczy to nawet tych, którzy uprawiają matematykę lub nauki przyrodnicze, tak zdawałoby się niezależne od subiektywizmu, a cóż dopiero filozofa. Dane biograficzne myśliciela służą nie tylko identyfikacji osoby, lecz przede wszystkim na tle tu i teraz, kiedy przyszło mu tworzyć i działać, ukazują właściwy kontekst myśli, w którym dopiero staje się ona zrozumiała." - Kazimierz Trzęsicki


Witold Marciszewski
Podstawy logicznej teorii przekonań
Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1972Witold Marciszewski
Poradnik dla niezdecydowanych
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1974


Witold Marciszewski
Rola dyskusji w nauczaniu
i wychowaniu

Książka i Wiedza,
Warszawa 1976Witold Marciszewski (editor)
Dictionary of Logic as Applied in the Study of Language Concepts/Methods/Theories
Martinus Nijhoff Publishers,
The Hague 1981
ISBN 90-247-2123-7 (this volume)
ISBN 90-247-2331-0 (series)


Witold Marciszewski (redakcja)
Logika Formalna -
zarys encyklopedyczny
z zastosowaniem do informatyki
i lingwistyki

Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1987
ISBN 83-01-04998-7Witold Marciszewski (redaktor naukowy)
Mała encyklopedia logiki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988
ISBN 83-04-01327-4


Alfred Tarski
Wprowadzenie do logiki
Wydanie polskiego przekładu klasycznego dzieła Alfreda Tarskiego, z komentarzem adaptującym je do bieżących potrzeb dydaktycznych,
Filia UW w B-ku i Philomath, 1996;
ISBN 83-901414-2-6. (Introduction to Logic and to the Methodology of the Deductive Sciences)
Witold Marciszewski
Tajniki Internetu
Philomath 1995: o tym, jak używać Internetu i o jego funkcji społecznej. (ISBN 83-901414-3-4)


Witold Marciszewski
Logic from Rhetorical Point of View
de Gruyter, Berlin 1994, ujmuje logikę jako narzędzie oddziaływania na stany umysłu; jest to podejście posługujące się klasami abstrakcji, które obejmują łącznie twory językowe i umysłowe, co pozwala stosować logikę do ,,języka myśli'' (ISBN 3-11-013683-X)Witold Marciszewski
Sztuka dyskutowania
Aleph 1996: logika, etyka i psychologia dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki negocjowania. (ISBN 83-901414-5-0)


Witold Marciszewski
Sztuka rozumowania w świetle logiki
Aleph 1994, Warszawa 1994, seria Cogito  (ISBN 83-901414-0-X)


Roman Murawski and Witold Marciszewski
Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective
Dzieje logiki z pozycji współczesnych badań nad jej mechanizacją.
Rodopi,
Amsterdam - Atlanta, GA 1995
ISSN 0303-8157
ISBN 90-5183-790-9 (Bound)


Witold Marciszewski
Sztuczna inteligencja
Znak 1998: o logicznych, filozoficznych i społecznych aspektach SI.
ISBN 83-7006-747-6


Kazimierz Trzęsicki
Logika i teoria mnogości.
Ujęcie systematyczno-historyczne

Exit, 2003
ISBN 83-87674-59-1
Wydawanie serii wydawniczej Studia z metodologii nauk społecznych:


Andrzej Malec
Zarys teorii definicji prawniczej
Philomath, Warszawa 2000
seria: Studia z metodologii nauk społecznych
ISBN 83-915069-0-8Anna Zalewska
Program verification with algorithmic logic
Philomath, Warsaw 2001
seria: Studies in the methodology of the social sciences
ISBN 83-915069-2-4
Podręczniki z logiki:


Kazimierz Trzęsicki
Logika
Wydawnictwo UwB, Białystok 2012
ISBN 978-83-7431-340-7


Kazimierz Trzęsicki
Logika. Nauka i sztuka
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2000
ISBN 83-86137-35-5Kazimierz Trzęsicki
Elementy logiki i teorii mnogości
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004
ISBN 83-87256-61-7Wybrane teksty:Ponadto:
Strony internetowe w domenie www.calculemus.org zarządzanej przez prof. Witolda Marciszewskiego:

  • Mathesis Universalis, kwartalnik po angielsku i niemiecku dot. logiki, w szczególności mechanizacji rozumowań i SI. (ISSN 1426-3513)
  • Forum Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, rocznik sukcesywny, tzn. uzupełniany o teksty napływające w przedziale roku.
  • KNF PAN, Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, serwis informacyjny i forum dyskusyjne.
  • LogBank, bank danych nt. logiki.
  • Aera Informatica, strony wielojęzyczne dot. społeczeństwa informatycznego.
  • Lectorium, czyli biblioteka wykładów prof. Marciszewskiego.Są więc w profilu Katedry poczynania informatyczno-techniczne, jak programy dowodzenia twierdzeń, czy systemy komunikacji w Internecie, a zarazem filozofia umysłu i nauki, logika i filozofia języka, historia logiki. Towarzyszy temu przekonanie, że najważniejsze wyniki naszego stulecia to maszyna Turinga i związana z nią idea Turinga (w sformułowaniu A. Hodgesa), że programy i liczby nie różnią się od siebie.